Wanneer een aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon (bijvoorbeeld B.V.) in financiële problemen dreigt te komen, is het van belang om de fiscale verplichtingen van die rechtspersoon te onderzoeken. Indien een rechtspersoon niet in staat is zijn fiscale verplichtingen na te komen, dient er namelijk een schriftelijke melding van betalingsonmacht gedaan te worden bij de Belastingdienst. Het niet melden van deze betalingsonmacht kan grote gevolgen hebben voor de bestuurder(s).

De meldingsregeling
Hoofdregel is dat de betalingsonmacht onverwijld moet worden gemeld nadat is gebleken dat de rechtspersoon niet tot betaling in staat is. Bij de melding dient bovendien inzicht te worden gegeven in de oorzaken die ertoe hebben geleid dat de verschuldigde belasting niet is afgedragen. Als de betalingsonmacht in de aangiftefase ontstaat, dan dient de melding plaats te vinden binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting op aangifte behoort te zijn afgedragen. Bij het ontstaan van betalingsonmacht in de naheffingsfase, kan worden gemeld binnen twee weken na de laatste vervaldag van de naheffingsaanslag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval kan niet meer rechtsgeldig worden gemeld.

Gevolgen voor de bestuurder
Het niet voldoen aan de meldingsplicht heeft tot gevolg dat bij fictie wordt aangenomen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder(s) van de rechtspersoon. De bestuurder is dan aansprakelijk tenzij hij aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te wijten is dat de rechtspersoon niet, niet tijdig of onjuist haar betalingsonmacht heeft gemeld. Indien er wel een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht plaatsvindt, is de bestuurder enkel aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast ligt dan bij de inspecteur.
Om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden is het dan ook van belang om in geval van betalingsproblemen tijdig inlichtingen in te winnen over de precieze eisen en termijnen van de melding van betalingsonmacht. Mocht u zich als bestuurder geconfronteerd zien met dreigende betalingsonmacht, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Heeft u vragen over de meldingsplicht? Neem contact op met Baat.