Bezwaar vermogensrendementsheffing 2017:

Zoals u wellicht al heeft vernomen is er veel kritiek op de box 3 – heffing. Vanaf 2017 wordt het forfaitaire rendement (het inkomen) van box 3 bepaald aan de hand van de hoogte van het vermogen en een daarbij behorende veronderstelde vermogensmix.

Deze wijze van heffen sluit vaak in het geheel niet aan bij het daadwerkelijk behaalde rendement, met als gevolg dat veel belastingplichtigen belasting betalen over een fictief vastgesteld inkomen dat vele malen hoger is dan het daadwerkelijk genoten inkomen. De vraag is vervolgens of die heffing in het individuele geval van die belastingplichtige incidenteel en buitensporig is. In 2018 is inmiddels een aantal keer geoordeeld dat de box 3-heffing een individuele buitensporige last vormt. Of dit in uw situatie ook het geval is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Indien u het oneens bent met de vermogensrendementsheffing over het jaar 2017, kunt u bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het is van belang om individueel en tijdig bezwaar te maken, dus ook indien er een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar is gegeven. Dit betekent dat er binnen 6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag, bezwaar zal moeten worden aangetekend. Is uw definitieve aanslag gedateerd vóór 1 juni, dan is een bezwaarschrift ook nog tijdig ingediend indien dit vóór 15 juli door de Belastingdienst is ontvangen.

Mocht u het oneens zijn met de vermogensrendementsheffing over het jaar 2017, of wilt u meer informatie en/of bezwaar maken tegen de aanslag, dan zijn wij hier natuurlijk graag bij behulpzaam. U kunt hiervoor contact op nemen met uw relatiebeheerder.

Andere berichten van Baat accountants & adviseurs: