Fiscale eindejaarstips 2016:

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2017, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

ALLE ONDERNEMERS

Gooi oude administratie weg

Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, mag u in beginsel uw administratie over 2009 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2016. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Uiteraard bewaart u de documenten die u nog nodig denkt te hebben, zoals pensioen- en lijfrentepolissen.

Let op!

Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname.

Wacht met verkoop van 2012 investering

Wilt u bedrijfsmiddelen verkopen die u in 2012 heeft aangeschaft en waarvoor u investeringsaftrek heeft toegepast? Het kan dan aan te raden zijn de verkoop uit te stellen tot begin 2017. U moet namelijk een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling, als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed én de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is dan € 2.300.

Verlies KIA niet

Als u van plan bent dit jaar nog te investeren in bedrijfsmiddelen, houd er dan rekening mee dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan € 311.242 (bedrag 2016). Overweeg uitstel tot in 2017 bij mogelijke overschrijding van dit bedrag.

VENNOOTSCHAPPEN EN DGA’S

Wacht met verkoop vordering op B.V.

Wilt u een vordering op uw B.V. verkopen aan een ander? Of wilt u uw B.V. de opdracht geven haar schuld aan u af te lossen? Wacht dan daarmee tot na 1 januari 2017. Op die manier voorkomt u dat de fiscus het ontvangen geldbedrag betrekt in uw box 3-vermogen in 2017.

Bevries tijdig uw pensioen in eigen beheer

In 2017 wordt de fiscaal gefacilieerde opbouw van pensioen in eigen beheer (PEB) beperkt. Als u niet tijdig bent gestopt met het opbouwen van PEB, moet u belasting en revisierente betalen over de gehele pensioenvoorziening. U bent in ieder geval op tijd als u vóór 1 januari 2017 de nieuwe pensioenaanspraken vastlegt. Neem contact op met uw relatiebeheerder om u hierin bij te staan.

Tip!

De staatssecretaris van Financiën laat de mogelijkheid open om naderhand met het bevriezen van het pensioen te wachten tot (waarschijnlijk)  1 april 2017. Het is echter veiliger om vóór 1 januari 2017 wel uw PEB te laten bevriezen.

BTW

Debiteur betaalt niet? Vraag btw terug

Met ingang van 1 januari 2017 kunt u de btw op oninbare vorderingen eerder en sneller terugvragen bij de Belastingdienst. Onder de nieuwe regeling verkrijgt u als crediteur uiterlijk één jaar (nu twee jaar) na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf. Ook hoeft u niet langer een separaat teruggaafverzoek in te dienen, maar kunt u het bedrag van de teruggaaf in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte. De termijn van één maand blijft wel bestaan. Dat betekent dat u de btw-teruggaaf binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden in de aangifte moet verwerken. Als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Let op!

Op grond van overgangsrecht worden vorderingen die vóór 1 januari 2017 al opeisbaar zijn, als oninbaar aangemerkt op 1 januari 2018, voor zover het verschuldigde bedrag op die datum nog niet is ontvangen. Wanneer het eerder, in de loop van 2017, al duidelijk is dat dergelijke vorderingen oninbaar zijn, ontstaat al op dat moment het recht op teruggaaf.

WERKGEVER

Benut de vrije ruimte volledig

Veel werkgevers benutten de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet goed omdat zij bang zijn deze te overschrijden. Dat is onnodig. De vrije ruimte is 1,2 % (cijfer 2016 en 2017) van de fiscale loonsom. Heeft u vrije ruimte over? Benut die bijvoorbeeld voor het kerstpakket.

Tip!

Als u de eindheffing al in de loop van 2016 heeft betaald en u achteraf ontdekt dat het teveel of te weinig was, kunt u dat nog uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van 2017 corrigeren. Maak daar gebruik van!

Oud- of nieuwjaarsborrel op kantoor

Een personeelsfeest − zoals een nieuwjaarsborrel − kan onder de werkkostenregeling onbelast blijven als u dit op de werkplek organiseert. Dat geldt ook voor de drankjes die de werknemers op de borrel consumeren. Kiest u daarentegen voor een externe locatie, dan zijn het personeelsfeest en de consumpties eindheffingsloon en wel tegen de factuurwaarde. U kunt hiervoor de vrije ruimte gebruiken. Houd uw borrel daarom in uw kantine en laat deze mooi versieren!

ESTATE PLANNING

Schenk vrijgesteld aan kinderen

Doet u nog vóór 1 januari 2017 een schenking aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.304 (kinderen, bedrag 2016) of € 2.122 (algemene vrijstelling, bedrag 2016). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.449 (bedrag 2016) of zelfs € 53.016 als het een schenking voor studie, beroepsopleiding of de eigen woning betreft. Bijvoorbeeld voor de verwerving van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld van een vervreemde eigen woning.

In 2017 extra schenken voor eigen woning

Als u wilt schenken voor de eigen woning, kan het aan te raden zijn dat pas na 1 januari 2017 te doen. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen namelijk maximaal € 100.000 (de zogenoemde ‘jubelton’) schenken aan een ander tussen 18 en 40 jaar zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. U hoeft het gehele bedrag van € 100.000 niet in een jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van hooguit twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

Kom het periodiek verrekenbeding na

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en daarin is een periodiek verrekenbeding opgenomen, denk er dan aan die afrekening ook over dit jaar nog op te stellen. Wanneer er niet verrekend is, bestaat het risico dat er bij einde huwelijk (door scheiding of overlijden) afgerekend wordt alsof er gemeenschap van goederen was.

Voor nog meer eindejaarstips verwijzen wij u graag naar onze website ww.w.baat.nl/actueel

 

Andere berichten van Baat accountants & adviseurs: